Kurz základů evangelické teologie v Brněnském seniorátu

Novinka

Záměr: Poskytnout zájemcům ucelenou informaci o základech evangelické teologie, nabídnout účast na společenství vytvořeném skupinou účastníků i prostor k reflexi. Očekávaní zájemci: Členové sborů brněnského seniorátu, kteří uvažují o službě výpomocného kazatele, ale také další zájemci o hlubší vzdělání v evangelické teologii. Příslušnost ke kterékoli církvi ani deklarovaný vztah ke křesťanskému vyznání však není podmínkou účasti.

Doba konání: Červen 2021 – červen 2024.

Osnova kurzu:
Písmo svaté. Starý a Nový zákon.
Vyznání víry a základy věrouky. Základy křesťanské etiky.
Spiritualita. Modlitba. Církev. Evangelická církev. Ekumenismus.
Dějiny církve. Formy a pravidla života evangelické církve v současnosti.
Bohoslužby. Typy křesťanských bohoslužeb. Kázání. Liturgie, hudba, prostor.
Katecheze pro děti a pro dospělé.
Pastýřské doprovázení.

Témata kursu zachovají kompatibilitu s požadavky Řádu pro kazatele ČCE na vzdělávání výpomocných kazatelů ČCE.

Forma: Jednodenní setkání každý měsíc kromě prázdnin a 1–2 víkendová setkání ročně doplněná samostudiem. Předpokládáme, že účastníci by povinně vypracovávali několikrát do roka písemné úkoly a referáty. Práce by byly hodnoceny (s komentářem pro autora) některým ze spolupracujících farářů.

Předpokládáme, že splněné úkoly by byly podmínkou úspěšného ukončení kurzu pro ty, kdo by stáli o osvědčení a absolvování kurzu (a pokračovat pak například k ordinaci výpomocného kazatele). Zůstala by však také možnost účastnit se kurzu bez ambice získat „certifikát“. Na základě zpětné vazby od účastníků chceme klást větší důraz na vytvoření společenství ve skupině účastníků. Napomoci tomu mohou pobožnosti, které připravují jednotliví účastníci a ostatní se k nimi mohou vyjádřit, i víkendová setkání, při kterých bude prostor i pro neformální komunikaci. A také třeba o společné modlitby či jiné programy, o které někteří účastníci stojí. Chceme více dbát také na to, aby program neměl jen formu přednášek, ale byly zařazovány i interaktivní prvky, diskuse ve skupinkách apod.

Náklady: Účastníci uhradí kurzovné ve výši 1.000 Kč ročně a vlastní cestovné, případně nocležné v Evangelické akademii. Zbylé náklady kurzu by uhradil seniorát. Prostory ke konání kurzů zajistí brněnské sbory ČCE.