velikost písma: AAA

Chci se stát členem sboru

Rozhodnutí vstoupit do církve zraje téměř vždy delší dobu. Zpravidla mu předchází osobní kontakt a rozhovory na toto téma s lidmi, kteří členy církve jsou. V Českobratrské církvi evangelické je členství vázáno na konkrétní sbor. Je tedy dobré zajít se podívat do konkrétního evangelického sboru, zúčastnit se bohoslužeb či dalších sborových shromáždění, popřípadě promluvit si s farářem sboru.

Vstupem do církve se člověk stává členem konkrétního společenství lidí, které spojuje víra v Ježíše Krista. Na tomto základě se dále buduje a staví. Každý je pro toto společenství obohacením a přínosem. Bůh se k takovému společenství přiznává: „Kde se dva nebo tři sejdou v mém jménu, já jsem uprostřed nich,“ říká Ježíš.

Zájemce podá žádost o přijetí do církve staršovstvu farního sboru, ve kterém chce být evidován. Nezletilé a nesvéprávné přihlašují rodiče a v případě, že jich není, zákonný zástupce.

O přijetí do církve a o propůjčení členství rozhoduje staršovstvo na základě zjištění, zda přistupující splňuje některou z podmínek uvedených v církevních řádech a zda se seznámil se základy učení církve, vyznal svou víru a účastní se sborového života.

Nový člen je přijímán v bohoslužebném shromáždění.